Raadsvergadering 25-02: speelruimteplan, handhavingsplan Alcohol en convenant ontwikkellocaties woningcorporaties

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag zijn het speelruimteplan, het handhavingsplan Alcohol en convenant ontwikkellocaties woningcorporaties behandeld.


Sinds 2014 is de preventie en handhaving alcohol een gemeentelijke taak. Daarvoor werd dit door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uitgevoerd. Tot op heden is er vooral werk gemaakt van zaken die niet direct met handhaving te maken hebben. Ambtenaren die opgeleid zijn, papieren tijgers zijn overwonnen en er heeft een nulmeting van de huidige situatie in Beverwijk plaatsgevonden. Vol trots wilde het college aantonen dat het echt allemaal nodig is: in 50% van de gevallen was er sprake van een overtreding. Dat klinkt veel, maar in de praktijk bleek het vooral te gaan om een verkeerde registratie, afwezigheid van een leidinggevende of het ontbreken van een sticker "alcohol verboden voor jonger dan 18". En veel minder waar het volgens de VVD om gaat: controleren van misbruik van alcohol onder jongeren tot 18 jaar...

DRIE KEER INCIDENTEEL €40.000
Voor het derde jaar was er €40.000 extra nodig om alle kosten te dekken. En voor het derde jaar werd aangegeven dat deze kosten incidenteel zijn. Mijn VVD-collega Pieter Heinink gaf aan dat drie keer incidenteel toch echt structureel is. De VVD verwacht daarom dat hiervoor een structurele oplossing komt.

Uiteindelijk is de VVD akkoord gegaan met het preventie- en handhavingsplan: er zal een structurele oplossing voor de kosten komen en naast preventie komt er ook meer aandacht voor daadwerkelijke handhaving.


CONVENANT ONTWIKKELLOCATIES

De gemeente Beverwijk gaat een convenant aan met de woningcorporaties Pré Wonen en WOONopMAAT voor de bouw van 228 woningen, waarvan 75% in de sociale sector. Dit is een aanpassing van een eerder convenant.

Er werd ook een krediet van ruim € 2 miljoen gevraagd, zonder dat het om een uitgewerkt project ging. En daar hadden we als VVD moeite mee. Niet zo zeer dat er om een krediet werd gevraagd maar dat er geen concreet project ten grondslag ligt.


FINANCIËLE RISICO'S

In het verleden zijn er extreme overschrijdingen bij stadsvernieuwingsprojecten geweest en is afgesproken om kredieten voor grote projecten alleen ter beschikking te stellen als er een concreet project is. VVD raadslid Puck Witte benadrukte dit. Toch was dat hier niet het geval. Daarmee hebben we weinig geleerd van het verleden. De VVD diende een amendement in om het besluit te wijzigen op het punt van de financiering, echter de meerderheid dacht er anders over. Vanwege de financiering heeft de VVD tegen het convenant gestemd. Geen onnodige financiële risico's!


SPEELRUIMTEPLAN

In 2014 heeft de VVD een motie ingediend dat betrekking had op de sport- en speelruimte in Beverwijk. Ons idee was dat er niet genoeg speelplekken en speeltoestellen waren op de juiste plekken. Kortom dat moest beter. Het college heeft een diepgaande en gedetailleerde analyse van de speelruimte in de buurten en wijken in Beverwijk en Wijk aan Zee uitgewerkt. Duidelijk en helder. Daarnaast is er ook nog eens €50.000 per jaar extra ter beschikking gesteld.


SOBER

Kortom dat klonk goed, maar helaas de realiteit is anders. Het uitgewerkte plan kende een wenselijke en een sobere variant. De sobere variant was redelijk uitgekleed. Uiteindelijk was het voorstel vanuit het college nog meer uitgekleed dan de sobere variant, al wilde de wethouder anders doen geloven. Voor de sobere variant uit de analyse was in 10 jaar ongeveer €2.995.000 nodig, voor het grootste gedeelte om opgelopen achterstand van de afgelopen twee jaren in te lopen. Nu wordt er in 10 jaar €830.000 geïnvesteerd.


MINDER SPEELTOESTELLEN

Het aantal formele speelplekken, speeltoestellen, sporttoestellen en speelprikkels zal afnemen met 50%. Er komen wel veel informele speelplekken (zoals trapveldjes etc) voor in de plaats, maar wel iets te veel van het goede. Het enige positieve is dat er in de Broekpolder wel drie nieuwe speelplekken zullen komen.

Dat het aantal speelplekken iets minder wordt omdat er effectiever wordt ingedeeld is op zich goed en dat er meer ruimte voor informele speelplekken komt is ook positief. Maar iedereen kan op zijn vingers natellen dat het een behoorlijke achteruitgang is. Voor de VVD een teleurstelling. Het college brengt het echter als een feestje, want er wordt €50.000 extra per jaar (voor 5 jaar) vrijgemaakt. Op zich klopt dat , maar als je goed kijkt dan wordt dat geld feitelijk voor de afbraak van de speelplekken gebruikt.

Hoe dan ook het komt er op neer dat er in het verleden bezuinigd is door de kosten van vervanging uit de begrotingen te halen. Waarschijnlijk met het idee het later weer op te voeren. Nu moet het vervangen worden en wordt er geen genoeg budget vrijgemaakt. Het is toch vreemd als we het zo belangrijk vinden dat de jeugd beweegt, geen obesitas heeft, geen overlast veroorzaakt, niet in de criminaliteit terecht komt, geen alcohol en drugs gebruikt, niet rondhangt en de school netjes afmaakt we daar geen geld voor willen vrijmaken. Er is dus feitelijk structureel meer geld nodig.


MEER GELD NODIG

De VVD vindt dat er meer geld beschikbaar gesteld moet worden. De VVD vindt het buitenspelen voor kinderen heel belangrijk. Mede vanwege de eerder genoemde punten en de positieve effecten. De VVD is echter ook van mening dat je niet gemakkelijk grepen uit je eigen spaarpot moet doen omdat de uitgaven niet in de begroting staan. De VVD had daarom een motie ingediend om budget vrij te maken uit andere potjes die reeds in de begroting zijn opgenomen. Hierbij viel te denken aan jeugdwelzijn, alcoholpreventie, sport, kunst en cultuur etc. Het was echter duidelijk dat de coalitiepartijen D66, GroenLinks, PvdA en CDA het buitenspelen en genoeg speelruimte niet zo belangrijk vinden als de VVD dat vindt.


WEL €110.000 VOOR KUNSTWERK

Helemaal cru als je bedenkt dat deze partijen onlangs nog een onnodig duur kunstwerk op de Breestraat voor €110.000 hebben goedgekeurd. Met een greep uit de gemeentelijke spaarpot. Cru omdat daar de opmerking bij gemaakt werd dat kinderen daar op moeten kunnen spelen, dat het moet leiden tot interactie.

Een speeltoestel is echt vele malen goedkoper...