Verkeer en vervoer

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Het wegennet van Beverwijk en Wijk aan Zee staat er slecht voor en heeft grondig onderhoud nodig. Investeringen worden al jaren uitgesteld.

ñ De VVD vindt het belangrijk dat er een verbinding komt tussen de A8 en A9. Wij kiezen uitdrukkelijk voor de Heemskerkvariant. Deze variant zorgt voor goede bereikbaarheid van de IJmond en biedt economische kansen. Bovendien zijn de negatieve effecten op de leefomgeving vele malen kleiner dan bij de Golfbaanvariant. De effecten van de Golfbaanvariant op de leefomgeving voor de Broekpolder zijn te heftig. We wijzen de Golfbaanvariant daarom resoluut af. De gemeente heeft € 2,1 miljoen voor de Heemskerkvariant beschikbaar gesteld. De VVD zorgt er voor dat dit geld niet voor andere varianten beschikbaar gesteld wordt. Om dit te realiseren trekken wij met de buurgemeenten op.

ñ Wij zijn voorstander van het afwaarderen van de A22 tot de N22. De afwaardering maakt economische ontwikkeling in dat gebied mogelijk. De afwaardering maakt het ook mogelijk om een extra afslag voor de Broekpolder en de Bazaar te realiseren. Rijkswaterstaat bepaalt of er afgewaardeerd mag worden. Wij gaan met hen in gesprek om ze hiervan te overtuigen.

ñ Parkeren mag geen melkkoe voor de gemeente zijn. Op werkdagen zorgt betaald parkeren ervoor dat forensen en werknemers van omliggende organisaties elders parkeren of op de fiets komen. Op koopavonden en zaterdagen is die noodzaak veel minder. De proef met gratis parkeren was een succes. Wij voeren daarom definitief gratis parkeren in het centrum op koopavonden en zaterdagen in.

ñ In woonwijken wordt vaak verkeerd geparkeerd. Dit levert overlast op. Handhaving in de woonwijken krijgt extra aandacht, ook ‘s avonds. Dit is van belang voor de doorstroming en veiligheid in de wijk en de toegankelijkheid voor veiligheidsdiensten. Smalle wegen in woonwijken vormen geen doorgaande route. Bij wegen met onnodig zware verkeersdruk maken we de alternatieven aantrekkelijker.

ñ Wijk aan Zeeërs ervaren parkeeroverlast in het dorp. Met behulp van vergunningsgebieden trachten wij deze parkeeroverlast voor bewoners te verminderen. Wij staan open voor signalen en behoeftes van de bewoners en streven naar eerlijke verdeling van de spaarzame parkeerplekken.

ñ Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling.

ñ Station Beverwijk is een belangrijk knooppunt voor de regio. Dagelijks reizen vele Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs via de Kennemerlijn naar hun werk of naar school. De dienstregeling is afgelopen jaren versoberd en heeft geleid tot te weinig treinen in de spits. Wij zetten ons landelijk VVD netwerk in om tot een betere dienstregeling en een verhoging van het aantal intercity’s te komen.

ñ Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets en scootmobielen. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan.

ñ De bebording in de gemeente is momenteel rommelig en erg onduidelijk. Onnodig of slecht geplaatste borden worden verwijderd of verplaatst. De bewegwijzering richting hotspots zoals Wijk aan Zee, Bazaar en centrum wordt verbeterd.

ñ De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving. We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. 

ñ Het onderhoud aan wegen is de afgelopen jaren achtergebleven. Investeringen in de wegen zijn ontoereikend geweest. De VVD maakt genoeg geld vrij voor het nodige onderhoud.

ñ Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.

ñ We vinden dat milieuzones overbodig zijn in een tijd waar auto’s steeds schoner worden en alternatieve oplossingen steeds slimmer zijn.

ñ Wijk aan Zee is niet altijd goed bereikbaar. Zeker in de zomer is de doorstroming slecht. De VVD maakt zich sterk voor het ontsluiten van de Verlengde Bosweg om zo de bereikbaarheid van Wijk aan Zee te verbeteren.