Ondernemerschap

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van onze gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Een groot aantal bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee verdient zijn brood in de staalindustrie en in de zorgsector. De gemeente koestert dit soort bedrijven. De lokale ondernemers hebben moeilijke jaren achter de rug, maar hebben laten zien dat ze hardwerkende, flexibele doorzetters zijn. Zij krijgen juist nu ruimte, kansen en tijd om in hun bedrijf te investeren.

Wij vinden dat ondernemers alle aandacht en respect verdienen. Of het nu gaat om nieuwe of de bestaande ondernemers die al langere tijd in de gemeente Beverwijk gevestigd zijn – wij zijn trots op hun bedrijvigheid!

ñ Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk centrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Gratis parkeren op koopavonden en op de zaterdag draagt hier aan bij.

ñ Ondernemers ondernemen en moeten kunnen ondernemen. Ondernemers reageren creatief en snel op veranderende omstandigheden en op mogelijkheden. De gemeente faciliteert en stimuleert deze creativiteit. Ondernemers zijn gebaat bij snelle oplossingen en duidelijke besluiten. De gemeente reageert zo snel mogelijk en houdt niet standaard de maximale reactietermijn aan. Bij een vergunningsaanvraag ontvangt de aanvrager binnen één werkdag een globale inschatting over de haalbaarheid. Een definitieve beoordeling volgt later.

ñ Het kernwinkelgebied en de omliggende winkelgebieden versterken elkaar. Ieder stuk winkelgebied in Beverwijk en Wijk aan Zee verdient de volle aandacht van de gemeente. Stimuleren van vestiging in het centrum is goed en gewenst. Sturend optreden door bijvoorbeeld bestemmingen van panden buiten het centrum af te halen is ongewenst. Een bestemming wijzigen kan alleen als er langer dan 10 jaar geen economische activiteit heeft plaats gevonden of in overleg met de eigenaar van het pand.

ñ Het VVD-initiatief voor de aanjaagregeling voor ondernemers heeft voor veel nieuwe initiatieven gezorgd. Het stimuleert bedrijvigheid en maakt Beverwijk en Wijk aan Zee nog leuker. De gemeente houdt de aanjaagregeling in stand en legt de nadruk op nieuwe initiatieven.

ñ Een sterke regionale economie is een aanjager voor de regio. Het zorgt voor werkgelegenheid en bedrijvigheid. De gemeente draagt haar steentje daar aan bij en gunt haar projecten zoveel mogelijk lokaal of regionaal.

ñ Om de behoeften van de gemeente en haar ondernemers beter op elkaar af te stemmen is een ondernemersdesk noodzakelijk. Dit zal het primaire aanspreekpunt worden voor ondernemers die op problemen stuiten of advies nodig hebben. De gemeente faciliteert hiermee de ondernemers in Beverwijk en Wijk aan Zee zo goed mogelijk.

ñ Ondernemers hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten. We introduceren een Ondernemingsdossier voor ondernemers. Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en makkelijk beschikbaar te stellen aan verschillende overheden, zoals toezichthouders en vergunningverleners.

ñ De infrastructuur rondom industriegebieden is niet goed. De wegen zijn er slecht, er zijn beperkte parkeergelegenheden en het internet is slecht. Wij versterken daar waar mogelijk deze infrastructuur.

ñ Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij minder regels.

ñ Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.

ñ We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.

ñ Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.

ñ Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen waarop alle lokale lasten staan vermeld.

ñ Overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels schaffen wij af.