Nieuwkomers en integratie

Onze samenleving is gebouwd op liberale tradities die hebben geleid tot een vrije en tolerante samenleving. Een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, ongeacht je geslacht, seksuele geaardheid of geloof. Een samenleving waarin tolerantie naar andersdenkenden de norm is en kerk en staat gescheiden zijn. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen meedoet.

Als je onze vrijheden omarmt, dan hoor je erbij.

Het beleid van integratie met behoud van eigen identiteit heeft gefaald. Reden hiervoor is de vrijblijvendheid van het gevoerde beleid. De VVD wil dan ook aan nieuwkomers eisen stellen. Nieuwkomers in de gemeente Beverwijk die verwijtbaar niet voldoen aan hun inburgeringsplicht tonen daarmee dat zij geen deel uit willen maken van onze samenleving. Wij vinden het logisch dat dit consequenties heeft. Zoals het verliezen van de verblijfsvergunning, geen verblijfsstatus kunnen krijgen, geen Nederlander kunnen worden of geen uitkering meer krijgen.

Nieuwkomers die zich in Beverwijk of Wijk aan Zee vestigen moeten als doel hebben te integreren, de taal te leren, onze normen en waarden te adopteren en daarmee volledig op te gaan in onze samenleving. Ook bij de Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs ligt een taak om ze hierop aan te spreken.

Einddoel is Beverwijker of Wijk aan Zeeër te zijn!

ñ Zolang nieuwkomers in Beverwijk en Wijk aan Zee zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.

ñ We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.

ñ Voor haatprediken, in welke vorm dan ook, is er in Beverwijk en Wijk aan Zee geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen van haatzaaien en in oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium in Beverwijk en Wijk aan Zee.

ñ Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.

ñ Statushouders hebben geen voorrang op de sociale woningmarkt. Dit is onrechtvaardig tegenover mensen die al vele jaren op een wachtlijst voor een woning staan. Voor statushouders neemt de gemeente andere passende maatregelen.