Veiligheid en aanpak criminaliteit

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Gemeente Beverwijk staat al jaren in de AD misdaadmeter top 50. Wij willen dat het veiliger wordt in Beverwijk en Wijk aan Zee. Wij tolereren geen onveilige situaties en wensen geen halfbakken oplossingen. De gehele gereedschapskist van maatregelen zetten wij in om Beverwijk en Wijk aan Zee veiliger te maken. 

ñ Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. We zijn tegen het oprekken van de uitruktijden van de hulpdiensten. Deze blijven binnen de huidige landelijke normen.

ñ De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan tijdens openingstijden op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt. Een luisterend oor vinden wij minstens zo belangrijk.

ñ Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. Wijkagenten worden hier ook actief bij betrokken.

ñ Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.

ñ In buurten met overlast kan cameratoezicht als uiterste middel en binnen de (privacy)kaders worden ingezet.

ñ Drugscriminaliteit, inbraken, alcohol-, drugs- en ander overlast pakken we hard aan. De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om drugspanden te sluiten. We handhaven bij overlast op straat.

ñ We zorgen dat de veiligheid in en rond scholen op orde is.

ñ Deugdelijke straatverlichting en het op peil houden van controles zorgen voor een verbetering van veiligheid en het aanpakken van overlast.

ñ Verkeershufters en hardrijders zijn een gevaar voor de verkeersveiligheid en moeten worden aangepakt.

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Degenen die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze maken gebruik van plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De VVD staat voor ingrijpen als er sprake is van malafide praktijken  in Beverwijk en Wijk aan Zee. De georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van het lokaal gezag. Hun handelen trekt meer criminaliteit aan en verslechtert verder de leefbaarheid en veiligheid op straat. Het bestrijden van ondermijning heeft daarom onze hoogste prioriteit. Ook hier zetten we de volledige gereedschapskist van maatregelen in.

ñ De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.

ñ De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.

ñ De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt het afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, een noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding, toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen etc.

ñ Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht.

ñ Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.

ñ We geven hangjongeren hun eigen hangplekken zodat het overlast minder wordt. We zorgen voor meer activiteiten waarbij straatcoaches een rol kunnen spelen. Particuliere initiatieven moedigen wij aan. Probleemjongeren die overlast blijven veroorzaken pakken we aan en hun ouders stellen we verantwoordelijk voor hun gedrag. Schade en kosten worden op hen verhaald.

ñ Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

ñ Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft. We stemmen dit in IJmondiaal verband af, zodat er geen verplaatsing van de criminaliteit plaatsvindt.