Algemeen bestuur

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Uitgangspunt is dat digitale dienstverlening altijd wordt gebruikt waar dit mogelijk is, maar maatwerk, zoals persoonlijk contact, in stand wordt gehouden. De Beverwijker en Wijk aan Zeeër staat centraal en niet het gemeentelijke apparaat. 

ñ We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor de Beverwijker en Wijk aan Zeeër, niet andersom. 

ñ We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat gemeenteambtenaren op afspraak naar je toe kunnen komen.  Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je huisadres.

ñ De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.

ñ Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.

ñ Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.

ñ De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.

ñ De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. De Beverwijker en Wijk aan Zeeër vindt dit in de krant, op de website, Facebook of andere sociale media.  

ñ De gemeente zet zich in voor WiFi-hotspots op openbare plekken als parken, pleinen, en overheidsgebouwen. 

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorps- of wijkraden, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen.

De gemeentegrens is niet bepalend waar een gemeentelijk probleem begint of eindigt maar bepaalt tot hoe ver de bevoegdheid van het Beverwijkse gemeentebestuur gaat. Indien er geen bordjes op de grens van Beverwijk en Heemskerk zouden staan zou niemand weten waar de gemeentegrens is. Juist omdat veel zaken grensoverschrijdend zijn is samenwerking noodzakelijk. Verdergaande samenwerking in de IJmond wordt door de VVD in Beverwijk nagestreefd, indien mogelijk zo intensief mogelijk. Voor de positie van Beverwijk en Wijk aan Zee binnen de Metropoolregio Amsterdam, maar ook richting Den Haag en Brussel, is schaalvergroting van gemeentes noodzakelijk.

Samenwerking wordt flexibel vormgegeven. Een gemeenschappelijke regeling is niet meer het geschikte instrument. Een volgende stap kan fusie zijn. De gemeenten in de IJmond die dat zouden willen, vinden bij de VVD gehoor.

ñ De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.

ñ De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.

ñ In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met buurgemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, Hoogheemraadschap en Rijk.

ñ Wij willen dat de komende periode duidelijk is wat de gevolgen zijn van een mogelijke fusie van Beverwijk met Velsen én Heemskerk. Wij betrekken daarbij de Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs.

ñ De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.

ñ De gemeente legt zo min mogelijk regels op.