Gemeentelijke lasten

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende inwoners verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

ñ We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.

ñ We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.

ñ De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. We willen geen verhoging van de woonlasten.

ñ Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

ñ De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.

ñ Gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. We zorgen voor een robuust financieel beleid voor nu en in de toekomst (schuldratio en netto schuldquote op een aanvaardbaar niveau). Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG.

ñ De gemeente gaat in overleg met de Bank Nederlandse Gemeenten om tot een oplossing voor de rest van de leningenportefeuille te komen.

ñ Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren. Ook moet er gekeken worden of er momenteel regels actief zijn die verjaard of niet handhaafbaar zijn, deze moeten worden geschrapt.

ñ We besparen op de kosten van het ambtelijk apparaat. We maken minder gebruik van externe inhuur. Dit zijn onnodig hoge kosten. We kijken kritisch waar we als gemeente mee bezig houden, onnodige projecten stoppen we. De gemeentelijke organisatie ondergaat een efficiëntietoetsing. Op deze manier kan er gekeken worden waar onnodig geld uitgegeven wordt en op welke posten te besparen is.

ñ Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen extra leges te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.