Kevin Benning

Portefeuille:

- Ruimtelijke ordening
- Omgevingswet
- Haven en kades
- Verzelfstandiging haven
- Vastgoed en grondbeleid
- Beleid/beheer/inrichting openbare ruimte
- Wonen
- Groen

- Wegen
- Water
- Riolering
- Reiniging / afval
- Openbare orde en veiligheid
- Integrale veiligheid
- Brandweer
- Crisisbeheersing
- Handhaving
- Kunst- en cultuur (historie)
- Milieu
- Natuur- en milieueducatie
- Duurzaamheid
- Verkeers- en vervoersbeleid
- Infrastructuur
- Openbaar vervoer
- Informatisering en automatisering
- Bedrijfsvoering
- Strategische communicatie
- Aandeelhouderschap HVC
- Financiƫn en belastingen


Commissies:
- Auditcommissie

- Regiegroep IJmond