Raadscommissie over veiligheid & handhaving

Op donderdag 17 januari stond het onderwerp veiligheid en handhaving op de agenda.

De VVD heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een strenger en beter veiligheids- en handhavingsbeleid. Vorig jaar ging vlak voor de verkiezingen het budget hiervoor flink omhoog. Ook kreeg de burgemeester incidenteel een bedrag extra ter beschikking om zijn taken met betrekking tot veiligheid te kunnen uitvoeren. Wij zijn wegens onze inzet op veiligheid en de verhoogde budgetten extra kritisch op de behaalde resultaten en de voorgestelde plannen. Afgelopen donderdag voerde fractielid Barbara Middendorp het woord. Onze vragen:

Wet BIBOB: Is de ontwikkeling van dit BIBOB-beleid geleverd?

Toezicht en handhaving coffeeshops: Is het coffeeshopconvenant herzien en zijn in 2018 alle coffeeshops gecontroleerd en is er actief toezicht geweest op ‘randverschijnselen’ zoals afval, parkeren en (geluids)overlast?

Toezicht en handhaving hennepteelt: Is hier al serieus werk van gemaakt?

toezicht en handhaving jeugdoverlast: hoeveel boetes en waarschuwingen zijn er uitgedeeld en wat is er ‘geleverd’ als we het hebben over drugsgerelateerde overlast?

Woonfraude: In het voorliggende stuk van 2019 staat dat er een lijst van 70 verdachte adressen is gemaakt en dat dit heeft geleid tot diverse handhavingszaken. Hoeveel adressen zijn er gecontroleerd, waarop zijn deze adressen gebaseerd en bent u tevreden over de pilot. Zo ja, waarom wel en zo nee, waarom niet?

Het integraal gebiedsgerichte toezicht en handhaving van de drie straatjes: het plan in 2018 was het opzetten van handhavingsbeleid waarbij een integraal uitvoeringsteam zou worden opgezet waarbij er acties zouden volgen vanuit deze integrale plannen.

In het nieuwe plan van 2019 staat bij de drie straatjes als te bereiken effecten:
* Het vergroten van het veiligheidsgevoel
* Terugdringen van overlast ( parkeren, jeugd en afval)
* En legale en veilige bewoning van panden.

In 2018 waren dit prioriteiten, in 2019 staat dit omschreven bij ‘te bereiken doelen’.
* Geeft dit aan dat in 2018 de prioriteiten elders zijn komen te liggen? 
* Was er onduidelijkheid binnen de organisatie over de prioriteiten?
* Was er onvoldoende capaciteit voor de prioriteiten?
* Of is de doelstelling in 2018 behaald en is 2019 gewoon een continuering van deze uitvoering?


En dan de laatste vraag m.b.t. 2018…
De QuickScan uit de zomer 2017 gaf een zeer negatief beeld over de organisatie van het veiligheidsdomein in Beverwijk.
O.a. de integrale visie en strategie ontbrak, Er was onvoldoende besef van de groter wordende rol en betekenis van veiligheid binnen de gemeente,  Er was een gedateerde opvatting over de rolverdeling tussen de gemeente en partners EN het team veiligheid beschikte als team niet over de noodzakelijke omvang, competenties en management vaardigheden om zijn rol te kunnen invullen.

Lang verhaal, korte vraag….Is dat nu wél op orde?

Verdere vragen:

- Wat zijn de meerkosten van de externe inhuur ten opzichte van reguliere aanstelling?
- Kunt u ons aangeven wat de resultaten tot nu toe zijn als het gaat om de aanpak van verloedering, drugsgebruik en afval, afval en parkeeroverlast? Welk effect heeft de extra inzet van handhaving en het cameratoezicht gehad? De pilot is inmiddels bijna een jaar bezig met een ruim budget……wat zijn de resultaten en waar liggen de verbeterpunten om dit plan op te pakken en door te zetten naar andere gebieden?
- Over het cameratoezicht hebben wij ook nog een aanverwante vraag. De afgelopen week zijn er in Beverwijk twee inwoners op een ontzettend laffe manier overvallen op straat en in huis. Een van deze overvallen vond plaats in het gebied van de drie straatjes. De vraag is of in dit geval maar ook andere gevallen van meldingen of aangifte vanuit dit gebied met cameratoezicht automatisch alle beelden vanuit dit gebied worden teruggekeken. En wij zijn benieuwd hoe vaak er in het algemeen wordt gewerkt met de camerabeelden.
- Oosterwijk : Het gevoel van onveiligheid is ook in deze wijk nadrukkelijk aanwezig. Wanneer zal er in 2019 gestart worden met de gebiedsgerichte aanpak in deze wijk?
- Onlangs is in Beverwijk de WaakSamen app gelanceerd, hebben we hier al resultaten van? Is het veel gebruikt? Waarover worden de meeste meldingen gedaan? En zullen ook deze meldingen worden meegenomen bij de indicatoren zoals ik net noemde.
- Wij krijgen de indruk, maar dat kunnen we mis hebben, dat de WaakSamen app nog lang niet bij iedereen bekend is en dat dit wel heel goed zou kunnen  werken. Is het wellicht een idee om juist bij gebiedsgerichte aanpak de WaakSamen app extra onder de aandacht te brengen?
- In hoeverre heeft de gemeente bij het aanpakken van ondermijning, het sluipende gif, de grote boosdoener en de bron van veel problematiek, invloed op de integraliteit? De afhankelijkheid van externe organisaties zoals de FIOD en het OM is groot bij het succesvol aanpakken van ondermijning. Deze organisaties zijn moeilijk te beïnvloeden en ervaringen vanuit andere gemeenten leert dat organisaties niet altijd ideaal samenwerken. Wat kan dus hier de invloed van de gemeente zijn?