De bijdrage van de VVD over project Spoorzone

In de raad van 8 april werd het project spoorzone besproken. De VVD is voorstander van dit project. Zie hieronder de bijdrage van de VVD.
Bijdrage:

Zoals wij in de commissie al lieten blijken is de VVD erg enthousiast over de mogelijkheden die in de verkenning geschetst worden. Met als voornaamste kansen het realiseren van 10.000 woningen en 5000 arbeidsplaatsen. Dat stemt de VVD, die graag inzet op het bouwen van nieuwe woningen erg positief. Het plan voor de spoorzone zet in op het bouwen van sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen, middeldure koopwoningen en het dure segment, wat voor ruimte zal zorgen op de Beverwijkse woningmarkt. Het is goed om te zien dat er rond de Brink al gebouwd wordt, in de Broekpolder binnenkort gestart wordt met bouwen en dat binnenkort de stedenbouwkundige uitwerking van het stationsgebied met Ankie’s Hoeve, het Meerplein en Wijckerpoort begint. Stuk voor stuk prachtige locaties om te kunnen wonen, wat ons betreft.


We kennen tenslotte allemaal wel mensen, of lopen er zelf tegenaan, die door de schaarste op de woningmarkt gewoonweg moeilijk aan een betaalbare woning komen. Dit staat niet alleen je wooncarrierè in de weg, maar je hele leven kan erdoor op slot komen te staan. Mensen willen kunnen doorstromen naar een andere woning, starters willen kunnen starten en ouderen willen wellicht kleiner gaan wonen. Daar moeten wij in Beverwijk op ingericht zijn, voor iedereen. Het belang van het bouwen van nieuwe woningen is dan ook groot en kan wat ons betreft niet vroeg genoeg beginnen. Zoals we al vaker hebben gezegd: bouwen, bouwen, bouwen!


Duurzaamheid is wat de VVD betreft daarin een belangrijk aspect. Om toekomstgericht te bouwen moeten de woningen voldoen aan de wettelijke normen wat duurzaamheid betreft. Bijna EnergieNeutraleGebouwen of BENG, is daarbij in beginsel het uitgangspunt. Wij hebben begrepen dat de duurzaamheidseisen nog bepaald zullen worden in de nog vast te stellen duurzaamheidsvisie en dat dit ook per project zal gebeuren. De VVD is van mening dat die aanpak juist is.


En dan de verdere faciliteiten in dit nieuwe stadsdeel. In de commissie gaven wij al aan wat wij missen in de verkenning, namelijk de mogelijkheden voor het realiseren van een nieuw cultureel centrum. Dit is een veelbesproken onderwerp geweest. Wij begrijpen dat het cultureel centrum nu niet financieel haalbaar is, maar we spreken hier over een project van ruim 25 jaar, en wellicht dat het in de toekomst wel mogelijk is. Wij willen het college dan ook vragen om de ogen open te houden voor mogelijkheden voor het realiseren van een nieuw cultureel centrum. Het zou een grote impuls zijn voor het gebied en de gemeente Beverwijk als geheel en daarbij creëert het ook nog woningruimte op de huidige locatie van het cultureel centrum. Wat ons betreft dus een win-win situatie. Wij zijn benieuwd hoe het college hier naar kijkt.
En dan onze rol als raad, voorzitter. De omvang van het project is enorm en daarom hecht de VVD-fractie er ook aan dat er in de toekomst verschillende momenten zijn waarop het college rapporteert over de voortgang van het project. Dit hoeft wat ons betreft niet elke maand, maar een kwartaalrapportage zou bijvoorbeeld een uitkomst kunnen zijn. Ook hechten wij waarde aan het hebben van een roadmap die schetst welke fases het project door zal gaan en op basis waarvan wij de voortgang kunnen monitoren en de rapportages kunnen interpreteren.


Voorzitter, tot zover onze bijdrage in de eerste termijn. De VVD heeft her en der wat vragen en kanttekeningen, maar ziet vooral kansen in dit grote project. Wij zijn optimistisch en zeggen dan ook: zo snel mogelijk bouwen, bouwen, bouwen!